กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2560 นำโดยอาจารย์รุ่งเรือง ทองศรี พานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 2 เดินทางไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านขนมไทยเจ้าเก่าดั้งเดิมใน อ.บางบาล เพื่อนำข้อมูลใช้ประกอบการเรียนวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา และการบูรณาการวิชาเรียนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ทำให้นักศึกษารับประสบการณ์โดยตรงจากผู้ประกอบการ  

Read more
1 4 5 6