โครงการจิตอาสา “ชาวราชภัฏกรุงเก่า เราทำความดีด้วยหัวใจ”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการจิตอาสา “ชาวราชภัฏกรุงเก่า เราทำความดีด้วยหัวใจ” วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับร้านค้าตลาดอยุธยาไนท์มาร์เกต  โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ช่วยกันรักษาความสะอาดลอกคลองบริเวณสะพานป่าดินสอ และรณรงค์รักษาความสะอาดตลาดอยุธยาไนท์มาร์เกต พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมประกวด “ร้านค้าสะอาด ตลาดน่ามอง” ณ บริเวณตลาดอยุธยาไนท์มาร์เกต

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด “MS Star Challenge”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) งานวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 8 ขึ้น ในงานได้จัดให้มีการประกวด “MS Star Challenge” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อค้นหาผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีความมั่นใจในตัวเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการจัดการประกวดขึ้น วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 […]

Read more

โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการ

Read more

งาน 113 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน 113 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆ มหาวิทยาลัย และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2561 โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 3. ดร.เมธารัตน์ จันตะนี 4. อาจารย์ชุติมา นิ่มนวล […]

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31116 อาคาร 100 ปี  โดยมีอาจารย์ฤดี  เสริมชยุต สาขาวิชาการตลาด และอาจารย์สิริพร  อินทสนธิ์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจชมชน และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 25 คน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดอย่างยั่งยืน และพัฒนาการส่งเสริมการตลาดและการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์  

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561)  เปิดรับบทความทางระบบออนไลน์   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2561 ผู้นำเสนอบทความ ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ กองทุนวิจัย 25 ปี ควจ  เลขที่บัญชี 322-511068-7 […]

Read more

คณาจารย์คณะวิทยาการจัการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาการจัการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล, ผศ.อร่าม ชนะโชติ, อ.ยุพิน พวกยะ, อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์, อ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ และ อ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล เข้าเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้  (Knowledge Management) โดยทางคณะวิทยาการจัดการได้จัดบอร์ดนิทรรศการการจัดการความรู้ แบ่งเป็น […]

Read more

กิจกรรมอบรมเสริมทักษะการพัฒนาตลาดออนไลน์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะการพัฒนาตลาดออนไลน์ วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 31108 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล ชมสกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดการฐานข้อมูลมากขึ้น

Read more
1 2 3 4 5 6