สาขาวิชาการตลาด

                                                                                                                                            


 สื่อการเรียนการสอน

ชื่อวิชา อาจาร์ผู้สอน
วิชาหลักการตลาด
บทที่ 1 แนวความคิดและความสำคัญของการตลาด
บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการตลาด
บทที่ 3 องค์ประกอบของตลาดและการแบ่งส่วนตลาด
บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 5 Marketing Mixs & Product
บทที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
บทที่ 7 ตรายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก
บทที่ 8 ราคาและวิธีการกำหนดราคา
บทที่ 9 กลยุทธ์การตั้งราคา
บทที่ 10 ช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์
บทที่ 11 สถาบันคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่ 12 การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ
บทที่ 13 การส่งเสริมการตลาด
บทที่ 14 การโฆษณา
บทที่ 15 การส่งเสริมการขาย
บทที่ 16 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 17 การตลาดทางตรง
บทที่ 18 ระบบการบริหารการตลาด

 ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์