งานวิจัย

 ทุนวิจัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2561)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (ประกาศวันที่ 7  เมษายน 2561)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศวันที่ 22  ธันวาคม 2560)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ประกาศวันที่ 28  มิถุนายน 2560)
  • ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศวันที่ 10  พฤศจิกายน 2560)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2560)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2  (ประกาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2560)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ประกาศวันที่ 9  มีนาคม 2560)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2559)

  แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน 113 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆ มหาวิทยาลัย และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2561 โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล
3. ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
4. อาจารย์ชุติมา นิ่มนวล
5. อาจารย์ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี
6. อาจารย์ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาศนี้