งานวิทยาการจัดการวิชาการ

Proceeding การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

บทความวิจัย
» ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรการบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : รจนา เมืองแสน1 สำราญ วานนท์2 วาสนา แสงทอง3 และวรกฤช เดชาธนาพัฒน์4

»ประสิทธิภาพแห่งตนของบุคลากร ที่มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นในปี 2540 : คัทลียา นาวิเศษ1 ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์2 เกศสุดา โภคานิต3

» ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2540 : คุณัญญาฐ์ คงนาวัง1

» ระดับความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าปรงพันปี ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ : อนงค์วรรณ ชิณศรี1

» แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดกำแพงเพชร : อิสรีย์ ด่อนคร้าม1 จิระ ประสพธรรม2

» ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อจากตลาดออนไลน์ : กรณีศึกษาบริษัท ลาซาด้า : เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ1 และมธุรส เกิดประทุม2

» การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ญาณิศา เผื่อนเพาะ1

» อุปสงค์การออมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : ภัทราพร จันตะนี1

» พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้านาเข้าจากต่างประเทศประเภทรองเท้า Converse ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ฉัตรชัย สุขจิตติ์1 เจนจิรา อุ่นรอด2 ศรีวรรณ เพชรพงศ์3 เมธารัตน์ จันตะนี4

» ความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  : ฐาปกรณ์ บังทอง1 จิรเมธ เทียนเงิน2 พิริยา จันขุน3 เมธารัตน์ จันตะนี4

» พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองนาเข้าจากต่างประเทศของผู้บริโภคในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กัลยพัฒน์ เทศเพ็ญ1 รติมา ขันตรีมิตร2 ทรวดี มะกรูดอินทร์3 เมธารัตน์ จันตะนี4

» พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโน้ตบุ๊กที่นำเข้าจากต่างประเทศยี่ห้อ ASUS ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กาญจนา จิตสุรผล1 ณัฐชา เผ่าผม2 นัทธมน รัตนวิเชียร3 เมธารัตน์ จันตะนี4

» พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่นาเข้าจากประเทศจีน ยี่ห้อ OPPO ของผู้บริโภคในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ศิริลักษณ์ คุ้มสุข1 รัตติกาญ เริงศาสน์2 สุขวิช บุญมา3 เมธารัตน์ จันตะนี4

» พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางประเภทน้้าหอมแบรนด์น้าเข้าจากต่างประเทศ
ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ณัฐชรี ออลโมน1 ภิรญา พรมรักษา2 พลอยไพลิน อุ่นเสนา3 เมธารัตน์ จันตะนี4

» ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นิตยา พาสีดา1มณีรัตน์ คูหา2ชลธิชา หมิ่งทอง3เมธารัตน์ จันตะนี4

» สมรรถนะการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : มณฑิรา ชุมวรานนท์1 จิตติมา อัครธิติพงศ์2วันทนา เนาว์วัน3 วรปภา มหาสาราญ4 สุรารักษ์ สุพัฒนมงคล5

» การบริหารทุนมนุษย์องค์การบริหารส่วนตำบลองค์รักษ์ : พรพรรณ อินถาวร1 อภิชาติ พานสุวรรณ 2

» การปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ MN จากัด : อมรา ดอกไม้1

» ระบบบริหารจัดการบทความวิจัยและบทความวิชาการออนไลน์ กรณีศึกษา “วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : สวิตา อยู่สุขขี1 และสิริพร อินทสนธิ์2

» ศึกษากลยุทธ์การส่งเสริม/สื่อสารการตลาด สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา : ตลาดน้ำกรุงศรี อำเภอพระนครศึกษาอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์1 รุ่งเรือง ทองศรี2 เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์3 ฤดี เสริมชยุต4 พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์5

» การศึกษาการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : พัฒน์กมล อ่อนสาลี1

» การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กล่องทิชชู่จากผ้าไทยโรงเรียนรอซีดี อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เพ็ญนภา หวังที่ชอบ1

» ความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนกลุ่มจักสานวัดนาค : ปราณี ตันประยูร1

» แนวทางการพัฒนาวัดมหาธาตุเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นภัสนันท์ ทองอินทร์1

» การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามแนวคิดพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง : ทรรศิกา ธานีนพวงศ์1

» ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการให้บริการของโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ณัฐรดา ไหมมาลา1 สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์2 มนภัทร บุษปฤกษ์3 กวินภพ สายเพ็ชร์4 สรพล ขัตติยาสุวรรณ5

» ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ชาญชัย เมธาวิรุฬห์1 สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด2 กันทิมา มั่งประเสริฐ3 สมเกียรติ แดงเจริญ4 และพรรษวรรณ สุขสมวัฒน์5