งานทำนุบำรุง

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ วัดบรมพุทธาราม

 

ปฏิทินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันพระ มาฆะบูชา
 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมทั้งมีการแข่งขันประดิษฐ์โคมเทียนจัดขึ้น ณ อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี และกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆะบูชา ณ วัดบรมพุทธาราม เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนในอนาคตได้
       

 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
                    เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ได้รับเกียรติจากท่าน  ดร.เกษม  บำรุงเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 34 รูป โดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมแต่งชุดไทย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พร้อมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ  34  ปี  คณะวิทยาการจัดการ  และได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฟังการบรรยายธรรมเทศนา  จากพระครูปลัดบัณฑิต อินทเมธี  (สิทธิพล)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  วัดสังข์กระจายวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาส่งภาพเข้าประกวดในกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้นักศึกษานำหลักคำสอนมาปรับใช้ในการเรียน การดำเนินชีวิตได้  และเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาด้วย