งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับใหม่)
> ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และปีงบประมาณ 2561
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

> รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2559
> รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2558
> รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2557