งานการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

  คู่มือการจัดการความรู้ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต “เทคนิคการสอน” ครั้งที่ 1
 รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต “เทคนิคการสอน” ครั้งที่ 2
 รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต “เทคนิคการสอน” ครั้งที่ 3
 รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย “การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์” ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย “การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์” ครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ด้านการวิจัย “การค้นหาหัวข้อวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์” ครั้งที่ 3
   แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสำเร็จของการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย “เทคนิคการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ประจำปีงบประมาณ พ..2560