การแข่งขันทางวิชาการ

การประกวดแผนธุรกิจประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย โดยมีอาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาดและอาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ