กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มคอ.3 ปีการศึกษา 1/2561

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน มคอ.3
 3522109 การบัญชีต้นทุน 1 ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
อ.ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
 
 3523307 การวางระบบบัญชี ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
 3523405 การภาษีอากร อ.ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
 3524302 การสอบบัญชี อ.ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 1  อ.ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
 3534307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี อ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
 3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ  อ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
 3521403 ทฤษฎีบัญชี  อ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
 3524311 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี  อ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
 3524101 การบัญชีชั้นสูง 1  อ.ภาวินีย์ ธนาอนวัช  
 3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน  อ.ภาวินีย์ ธนาอนวัช  
 3521104 หลักการบัญชี  อ.ภาวินีย์ ธนาอนวัช  
 3503216 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ  
 3502103 ระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ระบบ ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ  
 3502102 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม  
 3501102  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.จิรา ดีเลิศ  
 3503401  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อ.ชุติมา นิ่มนวล  
 3503104  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อ.ชุติมา นิ่มนวล
อ.จันจิรา ดีเลิศ
 
 3503115  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง อ.สวิตา อยู่สุขขี  
 3503219  การเขียนโปรแกรมวิชวลเบสิก อ.สวิตา อยู่สุขขี  
 3504903  โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 อ.สวิตา อยู่สุขขี
อ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
อ.ชุติมา นิ่มนวล
ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ
อ.จันจิรา ดีเลิศ
อ.สิริพร อินทสนธ
 
 3503220  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ อ.สิริพร อินทสนธิ์  
 3503502  คอมพิวเตอร์กราฟิก อ.สิริพร อินทสนธิ์  
 3534107  ทฤษีและนโยบายการเงิน ดร.ศานติ เล็กมณี  
3592101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ดร.ศานติ เล็กมณี
ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์
อ.มรุต กลัดเจริญ
อ.พิเนต ตันศิริ
 
 9001314  Green Economy  Mr. Marut Kludchareon  
 3593608  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม อ.มรุต กลัดเจริญ  
3563123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ อ.มรุต กลัดเจริญ  
 3592102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 อ.มรุต กลัดเจริญ  
 3563409  การพยากรณ์ทางธุรกิจ อ.ฉัตรชัย นิยะบุญ  
 3591301  ประวัติแนวคิดเศรษฐกิจ อ.ฉัตรชัย นิยะบุญ  
 3593301  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อ.พิเนต ตันศิริ  
 3593303  เศรษฐศาสตร์การจัดการ อ.ภัทราพร จันตะนี  
 3592201  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 อ.ภัทราพร จันตะนี  
 3594502  สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อ.ภัทราพร จันตะนี  
 9001304  เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน อ.ภัทราพร จันตะนี
อ.ฉัตรชัย นิยะบุญ
อ.ประพันธ์ แสงทองดี
 
 9001313  Money Money Money Asst.Prof.Sumana Poohphon  
 3531101  การเงินธุรกิจ ผศ.สุมนา พูลผล  
 3603402  การศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจ ผศ.สุมนา พูลผล  
 3604802  สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ ผศ.สุมนา พูลผล
อ.ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี
อ.ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา
อ.ญาณิศา เผื่อนเพาะ
อ.กาธร แจ่มจรัส
 
 3604801  แผนธุรกิจ อ.กำธร แจ่มจำรัส  
 9001204  การพัฒนาบุคลิกภาพ อ.พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย
อ.ศุภลักษณ์ ศรีวิไล
 
 3604207  การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน อ.ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี  
 3603701  เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้ประกอบการ อ.ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี  
 9001308  การจัดการธุรกิจยุคปัจจุบัน ดร. เมธารัตน์ จันตะนี
อ.ชเนตตี จาตุรนต์รัศมี
อ.ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา
อ.พัฒน์กมล อ่อนสาลี
 
 3603803  การวิจัยสาหรับผู้ประกอบการ อ.ญาณิศา เผื่อนเพาะ  
 3602201  การสร้างธุรกิจ อ.ญาณิศา เผื่อนเพาะ  
3561101  องค์การและการจัดการ อ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์
อ.ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ
อ.ญาณิศา เผื่อนเพาะ
อ.อรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ
อ.กฎธร แจ่มจารัส