หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ลำดับที่  หลักสูตรที่เปิดสอน  ดาวน์โหลด
 1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
 2  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 3  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  
 5  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 6  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 7  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 8  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
9  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (ภาษาไทย)
 10  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (ภาษาอังกฤษ)
 11  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่