คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
อาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์พวัสส์  อัครพัฒน์กำชัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา