คณะกรรมการประจำคณะ

   
 ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
     
 นางณัชริกาญจน์ ทรัพย์ทรงชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
ผู้แทนรองคณบดี
 ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
ผู้แทนรองคณบดี
     
 อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี
ผู้แทนสาขาวิชา
อาจารย์มรุต กลัดเจริญ
ผู้แทนสาขาวิชา
 อาจารย์กันทิมา มั่งประเสริฐ
ผู้แทนคณาจารย์
     
  อาจารย์พิเนต ตันศิริ
ผู้แทนคณาจารย์
  อาจารย์พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์
ผู้แทนคณาจารย์
  อาจารย์ณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
ผู้แทนคณาจารย์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย
เลขานุการ