สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA)

                                  

     รศ.ปราณี  ตันประยู ร                               ดร.กิติมา ทามาลี                              ผศ. ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี

                 

    ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง                             ดร.เมธารัตน์  จันตะนี

Francois zum thema bhnenraum, portrt und biographischer collage sind wir durch zeichnerische lockerungsbungen und vorbungen zum thema selbstportrt Klicken Sie jetzt hier in die praktische arbeit eingestiegen.