เปิดบริการแล้ว!! ไปรษณีย์อนุญาต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับอนุญาตจัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ในวัน-เวลาราชการ ใช้ในการดำเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และเป็นไปรษณีย์ไทยแห่งแรกของประเทศ ที่ดำเนินการโดยนักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา