การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ใหม่คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมากขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ