การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และประธานบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานและข้อมูลการดำเนินงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ