ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562) เปิดรับบทความทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

 • รายละเอียดขั้นตอนสมัครดังนี้
  1. สมัครสมาชิกในระบบออนไลน์วารสาร
  2. จัดบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
  3. ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์วารสาร
  4. บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ เพื่อส่งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ
  5. ตรวจสอบสถานะของบทความที่ส่งออนไลน์
  6. ตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
 • ผู้นำเสนอบทความ ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท
 • โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ กองทุนวิจัย 25 ปี ควจ เลขที่บัญชี 322-511068-7 ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน สาขาอยุธยา แล้วนำส่งสำเนาใบโอนเงิน ที่ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน
  ส่งมาที่ E-mail : management_ms@hotmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์/โทรสาร 0-3532-2085

สมัครส่งบทความออนไลน์