ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนดการ