การปฐมนิเทศโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา กับ หน่วยงานต่างประเทศ (Gongqing College of Nanchang University)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการปฐมนิเทศโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับหน่วยงานต่างประเทศ (Gongqing College of Nanchang University) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (Nanchang University)  จำนวน 12 คน โดยมีการแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร โดย ผศ.ภัทราพร จันตะนี อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร งานด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ โดยดร. เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ด้านกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยอาจารย์พวัสส์  อัครพัฒน์กำชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ