คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช