การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 14 “114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 14 “114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพระนครศรีอยุธยา