กิจกรรมสืบสานงานประเพณี ลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จ.ศ.1380

กิจกรรมสืบสานงานประเพณี ลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จ.ศ.1380 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสถาบันอยุธยาศึกษาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง มีการประกวดนางนพมาศราชภัฏกรุงเก่า และชมการแสดงดนตรีจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี