คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี