การประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน คือ นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ นักวิชาการพานิชย์ชำนาญการพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.เกตุวดี  สมบูรณ์ทวี อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นางธัญญาทิพย์ นราทรัพย์ศิริ เลขาธิการสมาพันธ์ SME ภาคกลาง และนายทินกฤต กรีวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเน็กซ์เซ็น เน็ทเวิร์ค จำกัด เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 และห้องพัฒนานวัตกรรม