โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด “กิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด “กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing” โดยมี ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์  ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณอภิญญา อิ่มพราหมณ์ ตำแหน่ง Marketing and Customer Service และ Event Manager  บริษัท Mochic เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาการตลาด จำนวน 54 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Strategy Tool กลยุทธ์การตลาดดิจิตอล และด้านการตลาดดิจิตอลผ่าน Shopee และ Lazada มากขึ้น