โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน” โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและอ่านผลงานทางวิชาการ, รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและอ่านผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ