รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio (ครั้งที่ 1)

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนผ่านโรงเรียนของท่าน โดยให้ทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครและประทับตราสถานศึกษา ส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง : ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Download ใบสมัครและรายละเอียด