กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน (MS Stars Challenge 2018)

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดดาว – เดือนคณะวิทยาการจัดการ “MS Star Challenge 2018” วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาด ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีกรรมการตัดสินการประกวด 4 ท่านคือ
1. ผศ.ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด  อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์  อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คุณตรีธวัฒน์  มีสมศักดิ์    จากโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร
4. คุณสุระ  แย้มปราศัย  ผู้ให้การสนับสนุนชุดราตรี/ชุดสูท เจ้าของห้องเสื้อ Cat Walk Design Ayutthaya
5. คุณชุลีกร  อุทัยสาร์   ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตภาคกลาง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS
ผลการแข่งขันมีดังนี้ ประภทหญิง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายสาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2