คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี