กิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018 วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมทั้งคณาจารย์ให้โอวาสกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1-4  และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงแก่สาขาวิชาการบัญชี ที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้บัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ปี 2561 จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวสมฤดี ทรัพย์บุญ นางสาวอรจิรา  สุภาพคืน และนางสาวพรรณี  พวงศิริ และได้ให้คำแนะนำการศึกษาด้านบัญชี และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานให้กับน้องๆได้ฟังอีกด้วย สาขาวิชาการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามา ณ ที่นี้ด้วย