ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด “MS Star Challenge”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) งานวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 8 ขึ้น ในงานได้จัดให้มีการประกวด “MS Star Challenge” ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อค้นหาผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีความมั่นใจในตัวเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการจัดการประกวดขึ้น วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประเภทการประกวด

 1. MS Star Challenge ประเภท ชาย และ หญิง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า ของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. เป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดี มีบุคลิกภาพดี มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย รู้จักกาละเทศะ และมีความมั่นใจในตัวเอง
 3. เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบดี

เกณฑ์และกำหนดการรับสมัคร

 1. หลักฐานการสมัคร
 • ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด แนบรูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 4*6 นิ้ว เต็มตัว
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
 1. ขั้นตอนการสมัคร
 • ขอรับใบสมัครได้ที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือ Download ได้ที่ http://ms.aru.ac.th หรือสแกนบาร์โค๊ด สมัครออนไลน์
 • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 1
 1. การส่งใบสมัคร
 • โทรสาร 0-3532-2085 ATTN : คุณณัฐภรณ์ ศิริวรรณ  หรือสแกนเอกสารส่งทาง E-mail: management_ms@hotmail.com
 • เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

4. กำหนดการ

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3532-2085, 08-0902-0953 คุณณัฐภรณ์ ศิริวรรณ (ผู้ประสานงาน)

 

โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดเพิ่มเติม