ขอเชิญร่วมงาน “วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561”

 

 แบบฟอร์มการเตรียมบทความสำหรับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ (บทความวิจัย)  Download

 ค่าลงทะเบียน

  • ภาคบรรยาย    ท่านละ 1,000 บาท
  • ภาคโปสเตอร์  ท่านละ    500 บาท
  • โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ กองทุนวิจัย 25 ปี ควจ  เลขที่บัญชี 322-511068-7 ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน สาขาอยุธยา แล้วนำส่งสำเนาใบโอนเงิน ที่ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจนไปยังทาง E-mail: management_ms@hotmail.com


As a student, you need to do order-essay-online.net regular homework to get this knowledge.