ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561)

 เปิดรับบทความทางระบบออนไลน์   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2561

 • ผู้นำเสนอบทความ ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท
 • โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ กองทุนวิจัย 25 ปี ควจ  เลขที่บัญชี 322-511068-7 ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน
  สาขาอยุธยา แล้วนำส่งสำเนาใบโอนเงิน ที่ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจนไปยังทาง
  E-mail: management_ms@hotmail.com
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์/โทรสาร 0-3532-2085
  มือถือ 08-8190-0102
  E-mail : management_ms@hotmail.com