การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และประธานบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

Read more

การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ใหม่คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมากขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562) เปิดรับบทความทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดขั้นตอนสมัครดังนี้ 1.

Read more

Proceeding การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

บทความวิจัย » ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรการบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : รจนา เมืองแสน1 สำราญ วานนท์2 วาสนา แสงทอง3 และวรกฤช เดชาธนาพัฒน์4 »ประสิทธิภาพแห่งตนของบุคลากร ที่มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นในปี 2540 : คัทลียา นาวิเศษ1 ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์2 เกศสุดา โภคานิต3

Read more

เปิดบริการแล้ว!! ไปรษณีย์อนุญาต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับอนุญาตจัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ในวัน-เวลาราชการ ใช้ในการดำเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และเป็นไปรษณีย์ไทยแห่งแรกของประเทศ ที่ดำเนินการโดยนักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม

Read more