ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานของสภาคณาจารย์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทัวร์ธุรกิจจำลอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวอีกด้วย

Read more

โครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดย ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับท่านวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร โดยวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ นายเกรียงไกร

Read more

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และประธานบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

Read more

การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ใหม่คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมากขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1

Read more