การอบรม “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรม “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

Read more

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 14 “114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 14 “114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพระนครศรีอยุธยา    

Read more

กิจกรรมสืบสานงานประเพณี ลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จ.ศ.1380

กิจกรรมสืบสานงานประเพณี ลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จ.ศ.1380 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสถาบันอยุธยาศึกษาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

Read more

การประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน คือ

Read more

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน” โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและอ่านผลงานทางวิชาการ, รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา

Read more