กิจกรรมอบรมเสริมทักษะการพัฒนาตลาดออนไลน์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะการพัฒนาตลาดออนไลน์ วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 31108 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล ชมสกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่

Read more

กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 31118 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุพิน พวกยะ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  จำนวน 21 คน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้โอวาทแก่นักศึกษาและแสดงความยินดีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้ง มอบใบประกาศนียบัตร และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ ห้องประชุมอินทนิล 1  

Read more

โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุมต้นโมก และห้อง

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคเรียนที่ 2/2560 และกิจกรรม “BYE NIOR ACC”

สาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลังออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคเรียนที่ 2/2560 และกิจกรรม “BYE NIOR ACC” วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 โดยได้รับเกียรติจาก

Read more

กิจกรรมฝึกทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านคลองโคนรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีกิจกรรมสันทนาการเสริมทักษะภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม เพื่อให้นักศึกษาได้กล้าคิดกล้าแสดงออกรู้จักการทำงานเป็นทีมซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน

Read more

กิจกรรม “Marketing Camp”

สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “Marketing Camp” วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โดยรับเกียรติจาก อาจารย์เอกรัตน์ คณาทร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาการใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

Read more

งานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี 2561

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการประกวดเทพีสงกรานต์ และการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ในงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี 2561” จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้นางสาวกาญจนา สาธิตกิจ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเทพีสงกรานต์ เกียรติบัตรพร้อมสายสะพาย และเงินรางวัล 1,500 บาท

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ กิจกรรมสายสัมพันธ์โลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ “กิจกรรมสายสัมพันธ์โลจิสติกส์” วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หน้าอาคารบ้านพลูหลวง (อาคาร 45) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 

Read more