กิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018 วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมทั้งคณาจารย์ให้โอวาสกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1-4  และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

Read more

โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์

Read more

กิจกรรมอบรมเสริมทักษะการพัฒนาตลาดออนไลน์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะการพัฒนาตลาดออนไลน์ วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 31108 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงพล ชมสกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่

Read more

กิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 31118 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุพิน พวกยะ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  จำนวน 21 คน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้โอวาทแก่นักศึกษาและแสดงความยินดีที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้ง มอบใบประกาศนียบัตร และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ ห้องประชุมอินทนิล 1  

Read more

โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุมต้นโมก และห้อง

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคเรียนที่ 2/2560 และกิจกรรม “BYE NIOR ACC”

สาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลังออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ภาคเรียนที่ 2/2560 และกิจกรรม “BYE NIOR ACC” วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 โดยได้รับเกียรติจาก

Read more