โครงการทัศนศึกษาอบรมภาษาจีนภาคฤดูร้อน

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวจินตนา สุดแสน นางสาวชวลิตา อำพันเรือง นายอัครพรรดิ์ สุทธิ นางสาวเพชรรุ้ง พรรณวิเชียร และนางสาวกชพร ทองคำ ได้รับคัดเลือกจากสโมสรไลออนส์ ตลิ่งชัน (ดี

Read more

การปฐมนิเทศโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา กับ หน่วยงานต่างประเทศ (Gongqing College of Nanchang University)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการปฐมนิเทศโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับหน่วยงานต่างประเทศ (Gongqing College of Nanchang University) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

Read more

กิจกรรมนิทรรศการเส้นเล่าเรื่อง

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมนิทรรศการเส้นเล่าเรื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และชมการแสดงจินตลีลาโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว และเลือกซื้ออาหารต่างๆ มากมาย  ซึ่งภายในงานมีการแข่งขันกินผัดไทย การแข่งขันตำส้มตำลีลา ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานมาก

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด “กิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด “กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing” โดยมี ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์  ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณอภิญญา อิ่มพราหมณ์ ตำแหน่ง Marketing and

Read more

กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน (MS Stars Challenge 2018)

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดดาว – เดือนคณะวิทยาการจัดการ “MS Star Challenge 2018” วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาด ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีกรรมการตัดสินการประกวด

Read more