ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย” วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เงื่อนไขกิจกรรม (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถ่ายรูปภาพทำกิจกรรมที่สื่อถึงคุณธรรม นำรูปภาพที่นักศึกษาถ่ายโพสลงในเฟสบุ๊ค

Read more

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนดการ  

Read more