การปฐมนิเทศโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา กับ หน่วยงานต่างประเทศ (Gongqing College of Nanchang University)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการปฐมนิเทศโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับหน่วยงานต่างประเทศ (Gongqing College of Nanchang University) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

Read more

กิจกรรมนิทรรศการเส้นเล่าเรื่อง

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมนิทรรศการเส้นเล่าเรื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และชมการแสดงจินตลีลาโดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว และเลือกซื้ออาหารต่างๆ มากมาย  ซึ่งภายในงานมีการแข่งขันกินผัดไทย การแข่งขันตำส้มตำลีลา ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานมาก

Read more

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 14 “114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 14 “114 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพระนครศรีอยุธยา    

Read more

กิจกรรมสืบสานงานประเพณี ลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จ.ศ.1380

กิจกรรมสืบสานงานประเพณี ลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จ.ศ.1380 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานวัฒนธรรมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสถาบันอยุธยาศึกษาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน

Read more

การประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน คือ

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด “กิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด “กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing” โดยมี ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์  ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก คุณอภิญญา อิ่มพราหมณ์ ตำแหน่ง Marketing and

Read more

โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทำเอกสารประกอบการสอน” โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและอ่านผลงานทางวิชาการ, รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา

Read more