การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และประธานบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

Read more

การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ใหม่คณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมากขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล 1

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์

เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562) เปิดรับบทความทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 รายละเอียดขั้นตอนสมัครดังนี้ 1.

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย” วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เงื่อนไขกิจกรรม (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถ่ายรูปภาพทำกิจกรรมที่สื่อถึงคุณธรรม นำรูปภาพที่นักศึกษาถ่ายโพสลงในเฟสบุ๊ค

Read more

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำหนดการ  

Read more