การอบรม “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรม “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

Read more

โครงการทัศนศึกษาอบรมภาษาจีนภาคฤดูร้อน

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวจินตนา สุดแสน นางสาวชวลิตา อำพันเรือง นายอัครพรรดิ์ สุทธิ นางสาวเพชรรุ้ง พรรณวิเชียร และนางสาวกชพร ทองคำ ได้รับคัดเลือกจากสโมสรไลออนส์ ตลิ่งชัน (ดี

Read more