การอบรม “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรม “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุนและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

Read more

โครงการทัศนศึกษาอบรมภาษาจีนภาคฤดูร้อน

ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวจินตนา สุดแสน นางสาวชวลิตา อำพันเรือง นายอัครพรรดิ์ สุทธิ นางสาวเพชรรุ้ง พรรณวิเชียร และนางสาวกชพร ทองคำ ได้รับคัดเลือกจากสโมสรไลออนส์ ตลิ่งชัน (ดี

Read more

ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ใช้บริการรถ Big C Mini Truck

ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มาใช้บริการรถ Big C Mini Truck ของ ” โครงการร้านค้าปลีกจำลองเพื่อสนับสนุนการศึกษาระหว่างสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)” มีทั้งขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม

Read more

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานของสภาคณาจารย์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทัวร์ธุรกิจจำลอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวอีกด้วย

Read more