กิจกรรมมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้กับอาจารย์วนิดา อินทรลักษณ์ บรรยากาศในงานมีการแสดงบนเวทีความบันเทิงหลากหลายและร่วมกันร้องเพลงรำลึกถึงบุญคุณครู และแสดงมุทิตาจิต สร้างความประทับใจ อบอุ่นให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมต้นโมก

Read more

กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน (MS Stars Challenge 2018)

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดดาว – เดือนคณะวิทยาการจัดการ “MS Star Challenge 2018” วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาด ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีกรรมการตัดสินการประกวด

Read more

กิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018 วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมทั้งคณาจารย์ให้โอวาสกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1-4  และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

Read more

งานประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่  8”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่  8” วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีเปิด และผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ

Read more

โครงการจิตอาสา “ชาวราชภัฏกรุงเก่า เราทำความดีด้วยหัวใจ”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการจิตอาสา “ชาวราชภัฏกรุงเก่า เราทำความดีด้วยหัวใจ” วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับร้านค้าตลาดอยุธยาไนท์มาร์เกต  โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ช่วยกันรักษาความสะอาดลอกคลองบริเวณสะพานป่าดินสอ และรณรงค์รักษาความสะอาดตลาดอยุธยาไนท์มาร์เกต พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมประกวด “ร้านค้าสะอาด ตลาดน่ามอง” ณ บริเวณตลาดอยุธยาไนท์มาร์เกต

Read more

โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์

Read more