รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio (ครั้งที่ 1)

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครเรียนผ่านโรงเรียนของท่าน โดยให้ทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครและประทับตราสถานศึกษา ส่งมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง : ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Download ใบสมัครและรายละเอียด

Read more

Proceeding การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

บทความวิจัย » ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรการบริหารส่วนตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : รจนา เมืองแสน1 สำราญ วานนท์2 วาสนา แสงทอง3 และวรกฤช เดชาธนาพัฒน์4» ประสิทธิภาพแห่งตนของบุคลากร ที่มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นในปี 2540 : คัทลียา นาวิเศษ1 ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์2 เกศสุดา โภคานิต3 » ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2540 : คุณัญญาฐ์ คงนาวัง1 » ระดับความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าปรงพันปี ตำบลซับสีทอง […]

Read more

กิจกรรมมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้กับอาจารย์วนิดา อินทรลักษณ์ บรรยากาศในงานมีการแสดงบนเวทีความบันเทิงหลากหลายและร่วมกันร้องเพลงรำลึกถึงบุญคุณครู และแสดงมุทิตาจิต สร้างความประทับใจ อบอุ่นให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมต้นโมก

Read more

กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน (MS Stars Challenge 2018)

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดดาว – เดือนคณะวิทยาการจัดการ “MS Star Challenge 2018” วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาด ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีกรรมการตัดสินการประกวด 4 ท่านคือ 1. ผศ.ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด  อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์  […]

Read more

กิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ Accounting 2018 วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมธารัตน์ จันตะนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมทั้งคณาจารย์ให้โอวาสกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1-4  และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงแก่สาขาวิชาการบัญชี ที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้บัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ปี 2561 จำนวน 3 ท่าน […]

Read more
1 2 3 6